New Resource
Month Year
Material Type Branch
New Resources between 01 June 2023 to 30 June 2023 found 48 records.
1 Material Type PSU PKT Archives
Title การจัดแต่งเครื่องต้นไทยถวายในเวลาเสด็จพระราชดำเนินมณฑลภูเก็ต [26 มี.ค. 2459 - 3 เม.ย. 2460] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00651
Created Date 02 Jun 2023

2 Material Type PSU PKT Archives
Title บัญชีรายนามผู้ซึ่งเจ้าคุณสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตได้ขนานนามสกุลและออกใบตั้งไปแล้วเมื่อคราวไปตรวจการตำบลฉลอง, ราไว ท้องที่อำเภอเมือง เมืองภูเก็ต(ปิ่นสกุล, ยาดี, สวนสว่าง, โภชนา, พาหล, ศุขจิตร, ยาทิพ, เครือชู, ชำนาญนา, ศรีคราม, กำไร, คงศรี, ทิพบุตร, นิคม, บูชา) / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00655
Created Date 02 Jun 2023

3 Material Type PSU PKT Archives
Title บัญชีรายนามผู้ซึ่งเจ้าคุณสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตได้ออกใบขนานนามสกุลให้ เมื่อคราวไปตรวจราชการเมืองพังงา (พะลัง, กำลัง, จัตุรง, บุหลัน, โกยกูล,เอียบก๊ก, ตอฑีฆะ, โกยสิน, สุนทรเจริญ, เจือทอง,กออุดม, เปลื้องร้าย, ปีติ,สวนพรไม, คันเต็ง, ดีบุก,ตัณฑชน, สืบเสียง, ช่างทอง) [16 ก.ย. 2458] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00654
Created Date 02 Jun 2023

4 Material Type PSU PKT Archives
Title พิธีพระราชทานพระแสงที่มณฑลภูเก็ต [16 มี.ค. 2459] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00652
Created Date 02 Jun 2023

5 Material Type PSU PKT Archives
Title รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทจังหวัดภูเก็ตพ.ศ. 2484 [28 มี.ค. - 27 ส.ค. 2484] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00661
Created Date 02 Jun 2023

6 Material Type PSU PKT Archives
Title รายนามกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตแขวงเมืองตรังซึ่งขอประทานนามสกุลต่อเจ้าคุณเทศาภูเก็ตณ ตำบลช่องเขา (ระงับ, รักษา, สุดคุ้ม, แก่นอิน, นาเลื่อน, สิงบำรุง, ช่องพิทักษ์, อารัญ, ปราบโรค, ทองรอด) [16 มิ.ย. 2458] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00658
Created Date 02 Jun 2023

7 Material Type PSU PKT Archives
Title รายนามผู้ซึ่งเจ้าคุณสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตได้ออกใบขนานนามสกุลให้ เมื่อคราวไปตรวจราชการเมืองกระบี่ตั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน พระพุทธศักราช 2458(สวนเพ็ชร์, เครือหลี, เคหา, ตันบุตร, ทองคง, ช่างคำ,ประจิม, เพื่อนแพทย์, ไม้เคี่ยม, สันโดษ, จังเหม็ง, เจียมคุ้ม, ลิ่มคำ, ตันเหลียง, ปีติ, ง่วนกุล, อู๋ถาน, ม้าเฉียว, ธรรมชาติ) [30 ก.ย. 2458] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00656
Created Date 02 Jun 2023

8 Material Type PSU PKT Archives
Title รายนามเสมียนพนักงานประจำเมืองพังงาที่ขอรับนามสกุลจากเจ้าคุณสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (พรายแสง,หนูจันทร์, สมบัติ์, ศรีสวัสดิ์, ชูแข, ธนะกูล, สิบศิลป์,วรรณวัฒน์, พันธุมิตร, ลูกอิน, ชูผล,โลหกุล, สหาย) [5 มิ.ย. 2458] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00653
Created Date 02 Jun 2023

9 Material Type PSU PKT Archives
Title อักษร ช ชมสวน, ชมสาลี, ชโลธร, ชอบงาน, ชอุ่ม, ช่างเขียน, ชาญคำณวน, ชามนาก, ชำนาญยุทธ, ชำนาญเรือ,ชำนาญสถล, ชิณกิจ, ชินทเล, ชื่นเกษ, ชุบสรง, ชูชาติ, ชูนาค, ชูลักษณ์, ชูวงษ์ เมืองภูเก็ต) , ชูวงษ์ (ถลาง), เชื้อจัน, เชื้อรักษ์, ไชยคุ้ม, ไชยพันธุ์, ไชยสิทธิ์, ไชโย [30 เม.ย. 2458 - 19 ต.ค. 2459] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00657
Created Date 02 Jun 2023

10 Material Type PSU PKT Archives
Title อักษร อ องอาจ, อนุสัจ, อมัตกมุท, อมิตรสูญ, อยู่ยืน, อรุณ, อ่องเอี่ยม, ออมสิน, อะภัย, อัตรา, อันทชะ, อัยะกฤช, อัยรักษ์, อ่างจิ๋ว, อาจอุก, อาโป, อารักข์, อารีชน, อำนวย, อำนวยผล, อำนาจครุธ, อำไพพันธุ์, อำภาพฤกษ์, อัฐการ, อินทรชู, อินทร์ไชย, อินทร์อักษร, อินทรวิเชียร, อินธนู, อึ๋งชิณการ, อุกฤษณ์, อุจเฉทะ, อุณหบุตร์, อุดมทรัพย์, อุดมผล, อุดมเวช, อุทยาน, อุเทศ, อุมมาชาติ, อุไร, อุลิต, เอกไชย, เอกรัตน์, เอกเสน, เอียวสมบูรณ์, โอสถ(เมืองภูเก็ต), โอสถ(กะทู้), โอสถกรรม, ไอยะรา [28 เม.ย. 2458 - 19 ต.ค. 2459] / [เอกสารสำเนา]
Library PSU Library Phuket Campus
Call Number PKTAR00660
Created Date 02 Jun 2023

12345
Result Dialog
Undefined result.
Login Dialog
Username:
Password:
Forgot your password ?