Basic Search 
 
 Search for in

 Records/Page      Add Limit

  
Search Result 
Bib#23242
Titleการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / อารยา โพธิ์พันธ์ [และ] ณัญจณา กชกานน 
LC Call #QA76.9.S88 อ64 2548 
Authorอารยา โพธ์พันธ์ 
Added Authorณัญจณา กชกานน 
Contentความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบวงจรการพัฒนาระบบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูลการอธิบายการประมวลผลการออกแบบระบบการออกแบบด้านแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล  
Subjectการวิเคราะห์ระบบ 
 การออกแบบระบบ 
ISBN974-82477-7-9 
Published/Createdกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2548. 

 
Bib Information
Location :
Item Detail
 BarcodeCall NoCollectionLibraryHolding DisplayStatus
213382QA76.9.S88 อ64 2548หนังสือภาษาไทยPSU Library Phuket CampusThai Book (3rd Floor)Missing