Basic Search 
 
 Search for in

 Records/Page      Add Limit

  
Search Result 
Bib#17316
Titleการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 
LC Call #HD62.4 ก36 2546 
Authorกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5 
Contentการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจต่างประเทศการบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐบาลการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศการปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศระบบการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศการบริหารธุรกิจข้ามชาติการจัดการตลาดระหว่างประเทศการบริหารธุรกิจข้ามชาติการจัดการการตลาดระหว่างประเทศการจัดการการผลิตและการส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศการจัดการการเงินระหว่างประเทศระบบการบัญชีและภาษีอากรระหว่างประเทศการจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ 
Subjectบรรษัทข้ามชาติ--การจัดการ 
 การค้าระหว่างประเทศ 
 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ISBN974-90391-2-2 
Published/Createdกรุงเทพฯ : เท็กซ์แอนด์เจอนัลพับลิเคชั่น, 2546. 

 
Bib Information
Location :
Item Detail
 BarcodeCall NoCollectionLibraryHolding DisplayStatus
210344HD62.4 ก36 2546หนังสือภาษาไทยPSU Library Phuket CampusThai Book (3rd Floor)Available
210345HD62.4 ก36 2546 ฉ.2หนังสือภาษาไทยPSU Library Phuket CampusThai Book (3rd Floor)Missing Inventory